• project image

O projekcie

Projekt „MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 192 osób, w tym 118 kobiet, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami

oraz zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jeden z wymienionych powiatów:

brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.


Projekt „Małopolskie Centrum Aktywizacji Zawodowej” spełnia Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (min. brak barier architektonicznych - parking dla ON, winda, podjazd, możliwość wsparcia osoby w dotarciu na miejsce realizacji projektu, stosowanie języka łatwego, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego, strona internetowa, zgodna ze standardem WCAG 2.0.).

W ramach projektu oferujemy:

INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE – IPD

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 192 osób. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz wsparcie doradcze. Celem zadania jest diagnoza potrzeb Uczestników/czek Projektu, możliwości doskonalenia zawodowego i barier w zatrudnianiu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy. Dzięki IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, wieku czy doświadczenia.

PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 192 osób. Poradnictwo zawodowe będzie miało charakter indywidualnej pracy Uczestnika/czki Projektu z doradcą zawodowym. Celem wsparcia jest indywidualna ocena zawodowa, co umożliwi Uczestnikowi/czce Projektu poznanie dalszego sposobu postępowania w kontekście zawodowym, biorąc pod uwagę swoje predyspozycje i braki. Poradnictwo pozwoli kompleksowo zaplanować rozwój zawodowy każdego Uczestnika/czki Projektu.

WSPARCIE MOTYWACYJNE (PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie motywacyjne zaplanowane jest dla połowy Uczestników/czek Projektu, tj. dla 96 osób. Wsparcie psychologa pozwoli Uczestnikom/czkom Projektu na lepsze poznanie swojej osoby, wzmocni poczucie własnej wartości. Elementem wspomagającym proces wsparcia motywacyjnego będą prowadzone testy psychologiczne, które posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy Uczestnicy/czki Projektu, tj. 192 osoby. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą.

ZATRUDNIENIE WSPIERANE

Wsparcie zaplanowane jest dla 60% Uczestników/czek Projektu, tj. dla 115 osób, dla których takie wsparcie będzie niezwykle pomocne. Trener pracy, który będzie pracował z Uczestnikami/czkami Projektu będzie towarzyszył im we wszystkich działaniach, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda Trenera Zatrudnienia Wspieranego będzie zastosowana w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami czy o niskim poziomie kompetencji społecznych.

PORADNICTWO Z ZAKRESU ORGANIZACJI OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ

Wsparcie skierowane jest do 29 Uczestników/czek Projektu. Celem poradnictwa jest opracowanie takich rozwiązań, które umożliwią osobom posiadającym pod opieką dziecko, osobę z niepełnosprawnością czy inną osobę zależną pogodzenie zatrudnienia z opieką nad nimi.

SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 192 osób. W ramach projektu realizowane będą szkolenia/kursy zawodowe zgodne z zainteresowaniami, predyspozycjami czy dotychczasowym doświadczeniem Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu będą mogli nabyć kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z Inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego lub odpowiadające na zapotrzebowanie wskazane w Barometrze zawodów dla danego powiatu.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie zaplanowane jest dla 77 Uczestników/czek Projektu. Celem staży jest zdobycie umiejętności praktycznych przez Uczestników/czki Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia.
W ramach stażu każdy Uczestnik/czka Projektu będzie miał/a zapewnione:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu

WSPARCIE INICJATYW NA RZECZ PODNOSZENIA ZDOLNOŚCI DO MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Wsparcie zaplanowane jest dla 3 Uczestników/czek Projektu. Celem wsparcia jest przyznanie dodatku relokacyjnego Uczestnikowi/czce Projektu na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania.

Dodatek relokacyjny będzie przyznany w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do stałego miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualności

REKRUTACJA – dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami/czkami Projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na jednym z wymienionych powiatów województwa małopolskiego: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, m. Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Dodatkowo Uczestnicy/czki Projektu muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887 788 063. lub poprzez kontakt mailowy: malopolska@crse.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do zapoznania się z regulaminem projektu oraz wypełnienia i dostarczenia do Biura Projektu kompletu wymaganych dokumentów.

przeczytaj regulamin pobierz dokumenty

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych. Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Hotel Tarnovia,
ul. Kościuszki 10,
33-100 Tarnów

T 887 788 063
M malopolskiecentrumrozwoju@crse.org.pl


Wielkość czcionki

A-
A
A+

Kontrast

Kolor Kursora

Biały kursor
czarny kursor

Odtwórz głos

reset